Quản trị mạng

Announcement & Sticky

Bài nổi bật

19/01/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   503

 In a first time, we advice you to create test categories and test forums that you will delete later, in order to understand how this tool works.


Quản trị mạng Image026
Topics

Quản trị mạng là gì?

05/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   1116

Quản trị mạng là một công việc có phạm vi tương đối rộng bao gồm chuỗi các hoạt động quản lý, kiểm soát mạng lưới gồm hệ thống máy chủ, dịch vụ hỗ trợ... và những người làm công việc đó được gọi chung là những quản trị viên, họ có trách nhiệm đảm bảo cho mạng lưới đó hoạt động hiệu quả, cung cấp, đáp ứng được các chỉ tiêu định ra. 


Logo Quản trị mạng là gì?Quản trị mạng là gì?

Công việc quản...

Please Enable Javascript!Enable JavaScript