Luật tài chính

Announcement & Sticky

Bài nổi bật

19/01/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   484

 In a first time, we advice you to create test categories and test forums that you will delete later, in order to understand how this tool works.


Topics

Điểm mới luật NSNN 2015 về phân cấp nhiệm vụ thu và chi so với 2002

06/03/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   2532

Tìm ra điểm mới của luật ngân sách nhà nước 2015 so với Luật NSNN 2002 về phân cấp nhiệm vụ thu và chi, mối quan hệ giữa các cấp ngân sách và lập bảng so sánh


ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 VỀ PHÂN CẤP NHIỆM VỤ THU VÀ CHI


So sánh trên 3 khía cạnh

- Về phân cấp nguồn thu:
- Về phân cấp nhiệm vụ chi giữa NSTW và NSĐP
- Về bội chi NSĐP

Ngoài ra có thể so sánh thêm

- Về số bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định ngân sách
- Về số bổ sung có mục...

Phân tích nguyên tắc ngân sách nhất niên - Luật tài chính

23/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   2   3441

A - ĐẶT VẤN ĐỀ


Theo quan niệm cổ điển về ngân sách , thể chế ngân sách trong mỗi quốc gia được thiết lập và vận hành theo bốn nguyên tắc cơ bản:  • Nguyên tắc ngân sách nhất niên;
  • Nguyên tắc ngân sách đơn nhất;
  • Nguyên tắc ngân sách toàn diện;
  • Nguyên tắc ngân sách thăng bằng.


    Ngày nay,  hầu hết các nguyên tắc này vẫn được giới học giả đương thời thừa nhận như một quan điểm khoa học có tính lịch sử và đi xa hơn, họ còn luôn tìm cách...
Please Enable Javascript!Enable JavaScript