Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm mà Bộ luật hình sự chia tội phạm thành những loại khác nhau và được quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS