Triết họt Mac - Lenin: Chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới ra đời cho đến nay đã gần 90 năm, dưới đây là những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực