Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin: Trong quá trình hình thành và phát triển, dân chủ xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng cơ bản sau đây: