Làm thế nào đáng kể đã cập nhật Possum ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm địa phương trong Google? Mục Joy Hawkins chia sẻ dữ liệu và hiểu biết sâu sắc từ một nghiên cứu cô đã làm với BrightLocal, so sánh kết quả địa phương trước và sau khi cập nhật.