John Mueller của Google đã nói với chúng ta vượt qua khỏi Penguin từ danh sách các lời giải thích cho các cập nhật của Google từ quá khứ này Friday.