Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó - Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.