Số liệu liên kết đã được nền tảng của thuật toán xếp hạng của Google ngay từ đầu, nhưng bất cứ điều gì có thể bao giờ vượt qua các liên kết như là một tín hiệu xếp hạng? Mục Jayson Demers đoán.