Theo dự toán được nêu trong tờ trình, tổng mức đầu tư của đoạn đường này là 7.780 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đã lên tới hơn 6.400 tỷ đồng.