Đã có một sự thay đổi thuật toán chính của Google trong tuần này? Nhiều quản trị web tin như vậy.