Làm thế nào để tham gia chiến dịch Hammerfall trong game Empires and Allies. Bạn có thể truy cập sự kiện bằng cách nhấp vào biểu tượng Operation Hammerfall trên cơ sở hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng trên quả địa cầu khi sự kiện đang diễn ra