Thu thập Stars bằng cách phá hủy căn cứ của đối phương trong Operation Hammerfall. Điều này sẽ được tính vào tiến trình của bạn trên Thanh Thưởng và tiến độ sự kiện tổng thể.