Tôi thích nghe. Tôi đã học được rất nhiều từ việc lắng nghe một cách cẩn thận. Hầu hết mọi người không bao giờ nghe - I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never listen.