Tình yêu là khi hạnh phúc của người khác quan trọng hơn của riêng bạn - Love is when the other person's happiness is more important than your own.