Gì về tương lai của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có trong cửa hàng cho chúng ta? Mục Pratik Dholakiya nhìn vào xu hướng gần đây để giải thích sự chỉ đạo ngành công nghiệp của chúng tôi được lãnh.