99% các bạn dân tộc thiểu số không thích bị gọi là “DÂN TỘC” hoặc “TỘC”. Khi bị gọi như vậy họ cảm thấy bị tổn thương và cảm giác bị kỳ thị,bị xúc phạm cũng như bị phân biệt chủng tộc.