Google bằng cách sử dụng một công nghệ học máy gọi RankBrain để giúp cung cấp kết quả tìm kiếm của mình. Dưới đây là những gì chúng ta biết về nó.